Reklam i ett paket: Använd bipacksedlar framgångsrikt (2023)

Varje år kommer ett ännu större antal paket till konsumenterna. HögtFederal Association of Parcel & Express Logistics (BIEK)2021 fanns det redan 4,51 miljarder paket, varav 3,88 miljarder var i B2C-sektorn. Detta innebär en stor potential för företag att nå sina målgrupper.

Det här inlägget berättar hurbipacksedlarframgångsrikt integreras i din marknadsföringsstrategi.

Werbung im Paket: Paketbeilagen erfolgreich einsetzen (1)


Innehåll

 1. Vad är bipacksedelmarknadsföring?
 2. Vilka är fördelarna med bipacksedlar?
 3. Hur fungerar inriktning på bipacksedel?
 4. Tips för att designa bipacksedlar
 5. Framgångsanalys: Var kampanjen effektiv?
 6. Bilaga: En budgetfråga?
 7. skicka bipacksedlar
 8. Slutsats: Annonsörer och avsändare kan dra nytta av det

Vad är bipacksedelmarknadsföring?

är bipacksedlartryckt reklammaterialsåsom flygblad, broschyrer eller produktprover,bifogas ett paket eller försändelsebli. Företag kan marknadsföra sina produkter eller tjänster med bipacksedel.

Det klassiska tryckta reklammediet ärkombinerat med dialogmarknadsföringselement. Kuponger eller QR-koder är lämpliga för att etablera en interaktiv relation och göra kundernas handlingar mätbara.

När du använder bipacksedel kan dutvå strategierbedriva.

Mål 1: Förvärv av nya kunder

Bipacksedlar är vanligast att användaatt nå nya kunder. För detta ändamål hyr ett postorderföretag ut sin annonsyta i paket. Ett annat företag bokar dessa och lägger till bilagorna till de utgående beställningarna.

Annonsföretaget når därmed nya kunder. Derederiet genererar ytterligare intäkterinom logistik.

Mål 2: Kundretention

När enFöretaget skickar paket själv, kan vara komplement tillkundlojalitetanvändas. Det gör att företaget inte hyr ut annonsytan utan använder den själv, en broschyr kan ingå i en första beställning för att rekommendera andra produkter ur sortimentet.

Förutom standardiserade skär har denna strategi varit möjlig med programmatisk utskrift i flera århyper personliggenomföras. Detta innebär att personliga trycksaker såsom utskick, kataloger eller flygblad skrivs ut automatiskt och skickas så snart en definierad händelse inträffar. Ett exempel är födelsedagsönskningar som ett postorderföretag på nätet skickar till kunder med post. Jämförelsen med realtidsdata tillåter personligt innehåll.

Vilka är fördelarna med bipacksedlar?

Även om fler och fler företag fokuserar på digital reklam är tryckta annonser fortfarande en integrerad del av marknadenreklamstrategiermånga företag.

Fördelar

Med bipacksedeln drar du nytta av de positiva effekterna avTryckt reklam. Reklamen blir påtaglig, är mindre snabbrörlig än digitala annonser och framstår som korrekt placerad, trovärdig och seriös.

Generellt pratar man med bipacksedlaraktiva onlineköparepå. Nästan 100 % av mottagarna öppnar sina beställningar. Annonsblockerare eller en opt-in-förordning som i onlinemarknadsföring är inte ett hinder. Dessutom kan tryckta annonser nå en specifik demografi som inte enkelt kan hanteras med digitala medel.

En viktig fördel är att du vet vilkensammanhangreklam uppfattas. För det mesta kommer paketet att levereras hem ibekant miljööppen. Uppackningsögonblicket är positivt och känslosamt.

Om du använder bipacksedel för att skaffa nya kunder finns det också ett visst förtroende för den webbutik som beställningen görs ifrån. DeFörtroende kan överföras till reklambudskapet. Som kundlojalitetsmått sparar du även fraktkostnader med en bilaga (jämfört med exempelvis ett tryckt utskick).

Nackdelar

Tryckta annonser kan vara dyrt, ofta medhögre svinnansluten och har lägre mätbarhet än digital reklam.

En titt bakom kulisserna av bipacksedelmarknadsföring visar att ofta inte alla bipacksedlar kan skickas.En betydande del – 10 till 20 procent – ​​måste ofta kasseras av avsändaren.

Orsakerna: Bilagor som vouchers eller andra kampanjer är inte längre giltiga eftersom färre paket skickas än bipacksedlar skrevs ut. En precisionslandning är sällan fallet, vilket har nackdelar mhtTryck- och kasseringskostnaderså väl somhållbarhetför med sig.

Ett utbrett antagande är att konsumenterna inte uppmärksammar bipacksedeln och att dessa därför inte är särskilt lovande. DeExklusiv e-handelsstudie av iBusiness (2020)bekräftar dock inte detta antagande. Om det är en voucher behåller 38 procent av de tillfrågade den och löser in den senare vid behov.

Hur fungerar inriktning på bipacksedel?

Annonsörer kan spåra sin kampanj hos de flesta leverantörerintressen, kön, ålderochköpa kraftvidarebefordra ett meddelande. Det utbud av produkter som avsändarna erbjuder (t.ex. skönhet, husdjur eller sport), kundernas medelålder och andelen kvinnor och män är relevanta här. Köpkraften bestäms med hjälp av genomsnittliga ordervärden.

Leverantörer av nyare utvecklingar imiterar också inriktningenpostnummerområdenochköpta produktermöjlig. För detta ändamål skickar avsändaren en automatiserad ochbehovsbaserad utskriftsprocessför användning. Annonsörer kan alltså se till att deras tillägg endast skickas till vissa städer, till exempel.

Detta har en enorm inverkan påprestationsfaktorerav bipacksedlar. Till exempel är resten av inriktningen inte längre begränsad till genomsnittliga värden ochKosttillskott kan placeras selektivt i individuella förpackningar. Detta kan minimera svinnet när du skaffar nya kunder.

Tips för att designa bipacksedlar

I denlayouthar dumånga möjligheter. Det är viktigt att bipacksedeln sticker ut från resten, eftersom annonsörer ofta delar utrymmet i paketet med ett eller flera företag.

 • Formatera:De vanligaste formaten är DIN long, DIN A5 eller DIN A6, med eller utan valfritt presentkort. Formaten är tillräckligt stora för att märkas och tillräckligt små för att passa in i vilken sändning som helst. Specialformat och flersidiga inlägg kan också implementeras.
 • innehåll: Innehållet bör helst vara kort och rakt på sak och bör innehålla en specifik begäran. Incitament som kuponger eller andra köpincitament ökar konverteringen.
 • Vikt:Papperskvaliteten påverkar vikten. Här är det lämpligt att kontrollera om detta förändrar kostnaderna för kampanjen.
 • känna:Eftersom tryckt annonsering även förmedlar ditt budskap genom haptik kan du välja papper som passar produkten och målgruppen. Återvunnet papper går till exempel bra med hållbara produkter.

Framgångsanalys: Var kampanjen effektiv?

I framgångsanalysentvå aspekteröverväga:

 1. Hur många bilagor skickades egentligen?
 2. Hur reagerade mottagarna?

Annonsörer kantestbeställningarför att kontrollera om och hur dina kosttillskott hamnar i förpackningarna. Det exakta antalet och tidpunkten för distributionen är dock fortfarande okända. Nyare automatiserade och AI-baserade teknologier lovar enhögre transparens, till exempel genom att bipacksedlarna endast är utskrivna på avsändarens logistikavdelning, så att det går att spåra exakt hur många bilagor som har skickats.

Med offline-reklamåtgärder kan effektiviteten vara tacksamQR-koderbli väl förstådd.Varje skanning spårasoch kundernas vidare beteende på webbplatsen analyseras via URL-parametrar.

För bipacksedelkampanjer är det lämpligt attkupongeratt använda. I synnerhet enskilda kupongkoder eller kupongkoder som bara kan lösas in en gång tillåter enexakt tillskrivningmot kampanjen. Dessutom framstår dessa som mer exklusiva än standardiserade vouchers. I kombination med andra faktorer som värdebevisets värde har detta en positiv effekt på inlösengraden.

Viktiga mått ärOmvandlingsfrekvens des Incentivesoch det resulterandeKostnads-försäljningskvot (KUR). Om konverteringen för att lösa in kuponger är runt 1 procent för bipacksedel är kampanjen redan mycket framgångsrik. Mellansteg i försäljningstratten som QR-kodskanningar kan också tas med i framgångsanalysen.

Bilaga: En budgetfråga?

Annonsörer betalar vanligtvis enPris för tusen kontakt (brottsplats) mellan 20 och 150 euroeller mer. Faktorer som målland, format, bilagans storlek och målgruppsdefinition avgör priset. Till exempel kostar en kampanj mer i Schweiz än i Tyskland. För att uppnå meningsfulla resultat, aVolym på minst 10 000 till 30 000 skär.

Utgifterna för kampanjen eller delar av den kan också göras med hjälp avBytesaffärerkompenseras. För att göra detta måste annonsören själv skicka paket. DeAnnonsplats byts ut med andra företag. Detta möjliggör kampanjer där ingen eller endast enliten marknadsföringsbudgetmåste förbrukas.

skicka bipacksedlar

Avsändare kanutan större ansträngning med bipacksedel extra inkomstgöra. När den väl implementerats blir logistikhanteringen snabbt rutin.

Beroende på leverantör, en specifikmånatlig ordervolympå ca 3 000 paket tillhandahållna. För mindre nätbutiker är bytesaffärer däremot ett bra alternativ.

betalatar formen avTKPs. Avsändare kan kräva högre CPM om de kan definiera specifika målgrupper. Till exempel har en nätbutik med kläder för spädbarn och småbarn en mer specifik målgrupp än en modewebbshop för kvinnor och män i åldrarna 21 till 49 år.

Endast små kostnader ådras avsändarenlogistisk insatstill, som snabbt kompenseras med ersättningen.

Slutsats: Annonsörer och avsändare kan dra nytta av det

Varje skickat paket utgör ettkontaktpunktmed kunderlängs kundresandar. Vem härReklamplaceras, kan anta att målgruppen nås i ett positivt ögonblick vid uppackning.

Annonsörer har många designalternativ och kan använda derasDefiniera målgrupper väl. Döframgångsanalysär säkrad med QR-koder eller kupongkoder. I slutändan kommer du att veta om bipacksedelkampanjen har lönat sig eller inte.

Å andra sidan drar avsändare nytta av ytterligare intäkter och kan täcka en del av sina fraktkostnader. Ett spännande alternativ för att framgångsrikt använda bipacksedlar är ocksåHantering med bytesaffärer. Samtidigt agerar annonsörer som avsändare och minimerar sina marknadsföringskostnader med bipacksedel.

Werbung im Paket: Paketbeilagen erfolgreich einsetzen (2)

Werbung im Paket: Paketbeilagen erfolgreich einsetzen (3)

Omslagsfoto: dailynouri / Unsplash

Ursprungligen publicerad 23 maj 2023, uppdaterad 23 maj 2023

Ämnen:

Artiklar om liknande ämnen

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 19/12/2023

Views: 6026

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.